artykuł nr 1

Rb-34 S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do końca 31 grudnia 2017 roku

artykuł nr 2

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec IV kwartału 2017 roku

artykuł nr 3

Sprawozdanie Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2017 roku.

artykuł nr 4

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kwartału 2017 roku

artykuł nr 5

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 roku