artykuł nr 1

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Częstochowskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

artykuł nr 2

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2023 rok Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 3

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego projekcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2023-2030

artykuł nr 4

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 5

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem