artykuł nr 1

Zatwierdzenie organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych (projekty stałej/czasowej zmiany organizacji ruchu)

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu.

 

II. Wymagane załączniki:

1. Co najmniej 2* egzemplarze projektu organizacji ruchu.

2. Wersja cyfrowa edytowalna projektu organizacji ruchu ( w przypadku stałej organizacji ruchu).

Projekt powinien zawierać:

1) plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;

2) plan sytuacyjny w skali 1:500 ewentualnie 1:1000 zawierający: 

·   lokalizację istniejących i projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

·   parametry geometrii drogi;

3) w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną – program sygnalizacji  i obliczenia przepustowości;

4) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;

5) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, opis rozwiązań projektowych dla czasowej/docelowej organizacji ruchu. W przypadku organizacji czasowej należy opisać występujące zagrożenia lub utrudnienia. Przy robotach wykonywanych w etapach opis winien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

6) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,

7) nazwisko i podpis projektanta.

 

* W uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może żądać złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu. 

 

2.  OPINIE:

- Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, Wydziału Ruchu Drogowego  ul. ks. J. Popiełuszki 5; 42-200 Częstochowa – w przypadku drogi powiatowej,

- właściwego zarządcy drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt, 

- organu zarządzającego ruchem dotyczącą geometrii drogi (w przypadku stałej organizacji ruchu),

- organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem.

 

III. Opłaty:

 1. Nie podlega opłacie;
 2. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie, pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie

bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie : 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

IV. Uwagi dodatkowe:

1. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać dołączenia do projektu:

  - profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,

  - danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej,

  - złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

2. W przypadku projektów stałej organizacji ruchu dotyczących przystanków autobusowych, należy dołączyć uzgodnienie ich lokalizacji z właściwym zarządcą drogi przy której mają one być zlokalizowane.

3. W przypadku projektu stałej organizacji ruchu obejmujący odcinek drogi publicznej krzyżujący się z linią kolejową, należy dołączyć uzgodnienie z właściwym zarządcą przejazdu kolejowego.

4. Projekt organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami należy złożyć nie później niż 30 dni

  przed planowanym terminem wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu;

5. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem  

  wprowadzenia organizacji ruchu;

6.  Jeżeli organizacja ruchu ma charakter stały, organ zarządzający ruchem, w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

 

V. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
 4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
  31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

 

VI. Sposób załatwienia sprawy:

Po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu organ zarządzający ruchem może:

 1. Zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:

  - bez zmian,
  -  po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu.

  2. Odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;

  3. Odrzucić projekt.

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 37.

 

VIII. Godziny pracy:

 • poniedziałek: 7.45-15.00
 • wtorek: 7.45-15.30
 • środa: 7.45 -15.00
 • czwartek: 7.45-15.00
 • piątek: 7.45-14.30

 Godziny pracy KASY:

 • poniedziałek: 7.45 -15.00
 • wtorek: 7.45-15.30
 • środa: 7.45 -15.00
 • czwartek: 7.45-15.00
 • piątek: 7.45-14.30 

 

IX. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

X. Tryb odwoławczy:

 1. BRAK

 

XI. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK