artykuł nr 1

Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

I. Wymagane  wnioski:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia Kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego powinien

  zawierać dane: 

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres lub siedzibę firmy i numer telefonu i faksu,

2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 

3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (REGON),

4) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), 

5) markę, typ i numer rejestracyjny pojazdu, 

6) numer nadwozia/podwozia/ramy,

7) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,

8) dane osoby wyznaczonej przez wnioskodawcę do kontaktu,

9) dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia Kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego powinien

  zawierać dane: 

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres lub siedzibę firmy i numer telefonu i faksu, 

2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 

3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (REGON) 

4) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), 

5) dane osoby wyznaczonej przez wnioskodawcę do kontaktu,

6) dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

 

Starosta wydaje zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I i II.

Zezwolenie kategorii I wydawane jest na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej - którego naciski na oś, rzeczywista masa całkowita, długość oraz wysokość są normatywne, natomiast szerokość przekracza dopuszczalne normy w zakresie opisanym w poniżej załączonej tabeli. Siedziba wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu znajduje się w granicach administracyjnych powiatu częstochowskiego. Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy. 

Zezwolenie kategorii II wydawane jest na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego naciski na oś oraz rzeczywista masa całkowita są normatywne, natomiast długość, szerokość oraz wysokość, przekraczają dopuszczalne normy w zakresie opisanym w poniżej załączonej tabeli. Zezwolenia wydaje się w przypadku, gdy siedziba wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu znajduje się w granicach administracyjnych powiatu częstochowskiego. Zezwolenie wydaje się na okres miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. 

 

II. Wymagane załączniki:

 

 1. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia;
 2. Pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela.

 

III. Opłaty:

  1. Opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

  a) w kategorii I: 100,00 zł;


b) w kategorii II:

200,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca, 

400,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy, 

  1.200,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy, 

  2.000,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy; 

Opłaty za  wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego należy uiszczać gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Częstochowie- BGŻ S.A.  O/Cz -wa  41 2030 0045 1110 0000 0185 1970.

W przypadku przelewu bankowego w tytule należy podać: NAZWĘ FIRMY 

 

2.  W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie, pełnomocnictwa, należy uiścić

  opłatę  skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu,  

zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie

bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie : 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

IV. Uwagi dodatkowe:

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego:

Zezwolenie

Pojazdy nienormatywne

Drogi

kategorii I

a)   o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

c)  o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

publiczne, z wyjątkiem ekspresowych   i autostrad

kategorii II

a)   o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b)   o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,

c)   o długości nieprzekraczającej:

- 15 m dla pojedynczego pojazdu,

- 23 m dla zespołu pojazdów,

d)    o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

publiczne

 

Przejazdy mogą odbywać się po drogach publicznych w ramach ograniczeń wynikających z obowiązującego oznakowania dróg.

Za szkody wywołane przejazdem pojazdów nienormatywnych odpowiada podmiot ubiegający się o zezwolenie i osoba wykonująca przejazd w jego imieniu. 

Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierzana jest kara pieniężna w drodze decyzji administracyjnej. 

Wyciąg:
z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

 Szerokość pojazdu nie może przekraczać 2,55m, i nie obejmuje ona lusterek zewnętrznych, świateł umieszczonych na bokach pojazdu oraz elementów elastycznych wykonanych z gumy lub z innych tworzyw sztucznych. 

Szerokość nadwozia pojazdu, który przeznaczony jest do przewozu towarów w określonej temperaturze, jeżeli jego ściany boczne wraz z izolacją termiczną mają grubość nie mniejszą niż 45 mm każda, może wynosić do 2,6 m. 

Długość pojazdu nie może przekraczać w przypadku: 

1) Pojazdu samochodowego, z wyjątkiem autobusu - 12,00m; 

2) Przyczepy, z wyjątkiem naczepy - 12,00 m; 

3) Pojazdu członowego - 16,50 m; 

4) Zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy - 18,75 m 

5) Autobusu przegubowego - 18,75 m; 

6) Autobusu dwuosiowego - 13,50 m; 

7) Autobusu o liczbie osi większej niż dwie - 15,00 m; 

8) Zespołu złożonego z autobusu i przyczepy - 18,75 m; 

9) Zespołu złożonego z trzech pojazdów, w którym pojazdem ciągnącym jest pojazd wolnobieżny lub

ciągnik rolniczy - 22,00 m; 

10) Motocykla, motoroweru lub roweru, pojazdu czterokołowego oraz zespołu złożonego z motocykla,

motoroweru, roweru lub pojazdu czterokołowego z przyczepą - 4,00 m.

 

V. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 
 4. Zał. cz. IV - Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

VI. Sposób załatwienia sprawy:

 1. Zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej.

 

VII. Termin załatwiania sprawy:

 1. Zezwolenia kategorii I i II wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

VIII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 37.

 

IX. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

X. Tryb odwoławczy:

 1. Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

XI. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK