artykuł nr 1

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

I. Wymagane  wnioski:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny*,

 *Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

1)   imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy; 

2)   rodzaj i nazwę imprezy; 

3)   informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy; 

4)   informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy; 

5)   wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy

    na terenie poszczególnych województw; 

6)   podpis organizatora lub jego przedstawiciela. 

Wniosek może złożyć osoba fizyczna lub prawna - organizator imprezy .

Organizator imprezy jest obowiązany:

1)   uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć  impreza; 

2)   współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową:

a) uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy, 

b)   stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy, 

c)   dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy; 

3)   sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący: 

a)   listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru

wyróżniające te osoby, 

b)   pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją, 

c)   rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich rozlokowania, 

d)   rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym

  komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi,

  w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r.

  o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 

e)   sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy, 

f) oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,

g) rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych 

  z ruchu publicznego, 

h)   organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania

  imprezy, 

i)   sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy –

  przed imprezą i w trakcie jej trwania; 

4)   opracować regulamin oraz program imprezy; 

5)   ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy; 

6)   zapewnić realizację planu, o którym mowa w pkt 3; 

7)   uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego; 

7a) uzyskać zgodę zarządcy drogi na udział w imprezie pojazdów samochodowych wyposażonych w opony z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi; 

8)   powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym; 

9)   na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją; 

10)  udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie Policji lub innych podmiotów wymienionych w pkt 1, 2, 7 i 8, a także wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy, jeżeli są one nie-zbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

11)  przekazywać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.

 

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy dotyczącej dróg powiatowych i gminnych powiatu częstochowskiego, złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest: 

- w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii; 

- w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy. 

Zezwolenie wydaje się po: 

-  zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji,

a w  przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach

przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych

podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego

komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej; opinię

doręcza się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia; 

-  uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy

  z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.
 

II. Wymagane załączniki:

 1. Do wniosku należy dołączyć: 

  1)   szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników

  imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

  2)   wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie

        poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka,

            a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;

3)   program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między

  poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu

  lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;

4)   plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3;

5)   zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie

przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa

drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego

naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;

  6)   pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej

na terenach leśnych.

 

III. O płaty:

 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 48,00 zł,
 2. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie, pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie : 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

 

IV. Uwagi dodatkowe:

Organizator imprezy przesyła w terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:

  -  właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a także 

  -  komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej

  lub 

  komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach

  przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych

  podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. 

 

Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli: 

- miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu;

- istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości; 

- jej przebieg powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Przepisy art. 65–65g nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym.

Przepisy art. 65–65g nie dotyczą także konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju.

 

Do imprez, o których mowa w art. 65, nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb porządkowych. 

 

V. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

VI. Termin i sposób załatwiania sprawy:

 1. Pisemny wniosek organizatora imprezy powinien być złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Decyzje o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. 

 

VIII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 37.

 

IX. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

X. Tryb odwoławczy:

 1. Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

XI. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK