artykuł nr 1

Stacje Kontroli Pojazdów

UZYSKANIE WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

PROWADZĄCYCH

STACJE KONTROLI POJAZDÓW

 

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

 

II. Wymagane załączniki:

 1. Oświadczenie spełniające warunki działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia  stacji kontroli pojazdów;
 2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności  przedsiębiorcy;
 3. Kserokopia aktualnych uprawnień zatrudnionych diagnostów;
 4. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 5. Decyzja wydana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zgodności wyposażenia   i warunków lokalowych  z wymaganymi odpowiednio do zakresu przeprowadzonych badań.

 

 

III. Dokumenty do wglądu:

 1. Oryginały przedłożonych dokumentów.

 

IV. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej  412,00 zł;
 2. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie, pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie

bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie : 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

V. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

wraz z przepisami wykonawczymi.

 

VI. Termin załatwiania sprawy:

 1. 7 dni

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 26

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna:

 

 1. Wydział Komunikacji, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl
 2. Transport drogowy e-mail: transport@czestochowa.powiat.pl

 

IX. Tryb odwoławczy:

 1. Do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

X. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK

 

XI. Uwagi:

 1. BRAK