artykuł nr 1

Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu.

 

II. Wymagane dokumenty:

 1. Oryginał dowodu własności pojazdu (dowodem własności jest  w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające  o prawie własności, umowa przewłaszczenia np. banku).

  2. Dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego - ważne minimum 30 dni.

  3. Tablice rejestracyjne.

    4. Potwierdzenie wniesienia opłat.

  5. Dokument określający tożsamość działającego osobiście właściciela lub pełnomocnika:

  a). w przypadku gdy właścicielem jest osoba fizyczna - dowód osobisty,

  b). w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się wszystkich współwłaścicieli (osób

    fizycznych) pisemne pełnomocnictwo do załatwienia sprawy udzielone pełnomocnikowi,

    c). w przypadku osoby prawnej - wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz

    pisemne pełnomocnictwo  w przypadku działania przez przedstawiciela  (za wyjątkiem sytuacji,

  w których uprawnienie do reprezentacji osoby prawnej jest uwidocznione w publicznie dostępnych

  rejestrach; prokurent).

 

III. Opłaty :

 1. Samochód, ciągnik samochodowy: 160,00 zł  (z wymianą tablic)/ 80,00 zł/ 66,50 zł
 2. Naczepa, przyczepa, motocykl, ciągnik rolniczy: 120,00 zł (z wymianą tablic)/ 80,00 zł /66,50 zł 
 3. Motorower: 110,00 zł / 80,00 zł / 66,50 zł 
 4. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę za wydanie dokumentu należy uiścić gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie - BGŻ S.A. O/Cz-wa   41 2030 0045 1110 0000 0185 1970;

W przypadku przelewu bankowego w tytule należy wpisać NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU  lub  ostatnich 5 znaków NUMERU VIN.

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego  w Częstochowie bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie :

 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

 

IV. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

 

V. Termin załatwienia sprawy:

 1. Niezwłocznie, natomiast w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego             do miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.

 

VI. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, Wydział Komunikacji, parter, pokój 30.

 

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 
  e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

VIII. Tryb odwoławczy:

 1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

IX. Uwagi:

 1. Organ rejestrujący dokonuje kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych.
 2. W przypadku, gdy dane zbywcy pojazdu są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana), do wniosku o rejestrację pojazdu należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności w oryginale (np. umowy, faktury, itp.).
 3. W przypadku, gdy zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę, dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.
 4. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponowną rejestracją należy przedłożyć zaświadczenie wydane przez ostatni organ rejestrujący, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie.
 5. Jeżeli z przedkładanych dokumentów (np. umowy sprzedaży, faktury) wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie dodatkowego badania technicznego, które diagnosta może przeprowadzić na wniosek właściciela.
 6. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W szczególnych  przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępne kategorie:
Rejestracja nowego pojazdu
Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej
Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych
Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Zgłoszenie nabycia pojazdu
Zgłoszenie zbycia pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie
Wymiana dowodu rejestracyjnego
Wydawanie wtórnika nalepki na szybę
Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów
Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu
Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu
Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym
Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu
Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania)