artykuł nr 1

Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej. Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek.

 

II. Wymagane dokumenty:

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 3. Dokumenty stwierdzające konieczność nadania cech identyfikacyjnych:

a). oświadczenie, że pojazd jest zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji

  własnej, którego markę określa się jako „SAM”,

  b). dowód własności ramy lub podwozia pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na

  odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego,

    c). dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium

  państwa niebędącego państwem członkowskim,

  d). dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa

  zatarciu lub sfałszowaniu,

e).  dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego

  orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa 

  zatarciu lub sfałszowaniu,

f).  prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna

  uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

  g).  zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu lub opinia rzeczoznawcy 

    samochodowego, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas

  wypadku drogowego albo podczas naprawy,

  h).  zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego, w którym cecha

    identyfikacyjna nie została umieszczona,

   4Opinia rzeczoznawcy samochodowego, który jest wpisany na listę prowadzoną przez ministra

właściwego ds. transportu, jeżeli jest wymagana.

5.  Dokument (zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym lub oświadczenie)

  potwierdzający brak, utratę lub zniszczenie tabliczki znamionowej w pojeździe, bądź utratę

  aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych.

  6. Dowód własności pojazdu, jeżeli nastąpiła zmiana w zakresie prawa własności.

  7.  Dokument określający tożsamość działającego osobiście właściciela lub pełnomocnika:

 a). w przypadku gdy właścicielem jest osoba fizyczna - dowód osobisty,

 b). w przypadku braku możliwości osobistego stawienia się wszystkich współwłaścicieli (osób fizycznych)

pisemne pełnomocnictwo od każdego do załatwienia sprawy udzielone pełnomocnikowi,

c). w przypadku osoby prawnej - wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz

  pisemne pełnomocnictwo  w przypadku działania przez przedstawiciela  (za wyjątkiem sytuacji,

  w których uprawnienie do reprezentacji osoby prawnej jest uwidocznione w publicznie dostępnych

  rejestrach; prokurent),

 

III. Opłaty :

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu, wykonania tabliczki znamionowej zastępczej: 10,00 zł.
 2. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę za wydanie dokumentu  należy uiścić gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie - BGŻ S.A. O/Cz-wa :  41 2030 0045 1110 0000 0185 1970;

W przypadku przelewu bankowego w tytule należy wpisać NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU  lub  ostatnich 5 znaków NUMERU VIN.

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie : 

40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

 

IV. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

 

V. Termin załatwienia sprawy:

 1. Do 7 dni, natomiast w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego   do miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.

 

VI. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, Wydział Komunikacji, parter, pokój 30,  stanowisko 1.

 

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

VIII. Tryb odwoławczy:

 1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

IX. Uwagi:

 1. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
 2. W szczególnych  przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów               i wyjaśnień, informacja telefoniczna 34 32-29-167

 

Dostępne kategorie:
Rejestracja nowego pojazdu
Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej
Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych
Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Zgłoszenie nabycia pojazdu
Zgłoszenie zbycia pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie
Wymiana dowodu rejestracyjnego
Wydawanie wtórnika nalepki na szybę
Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów
Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu
Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu
Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym
Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu
Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania)