artykuł nr 1

Uchwała Nr 1229/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zlecanych przez Powiat Częstochowski organizacjom pozarządowym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa