artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Podgląd ogłoszenia

Nazwa

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ogłaszający

Eugeniusz Bagiński

Data ogłoszenia

2004-03-25

Treść ogłoszenia

Zawiadamia się zgodnie z art, 61 § 4 k.p.a. I art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr.62 poz. 627 z późniejszymi zmianami),że w dniu 23.03.2004 r. zostało wszczęte na żądanie POLKOMTEL S.A. Al. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej w m.Skrajniwa gm.Lelów na dz» nr, 278 obręb Skrajniwa.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie do Starostwa Powiatowego w Częstochowie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, Jednocześnie informuję, że powyższy wniosek zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz na stronie BIP Starostwa.

Otrzymują
1.Wnioskodawca
2.Strony w postępowaniu
3.a)a.