artykuł nr 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych S.A.

Podgląd ogłoszenia

Nazwa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych S.A.

Ogłaszający

Eugeniusz Bagiński

Data ogłoszenia

2004-07-15

Treść ogłoszenia

Częstochowa 08.07.2004
AB-7351/III/27/04/K


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


Wydział Administracji Architektoniczno–Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie

zawiadamia zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r / Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami / , że w dniu 06.07.2004 r zostało wszczęte na wniosek Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych S.A. Koniecpol ul. Kolejowa 3 postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku produkcyjnego ciągu płyt porowatych wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej w Koniecpolu przy ul. kolejowej 3 nr ewidencyjny działki 7578/21 .

W związku z powyższym informuję , że :
- w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości każdy może zapoznać się z aktami sprawy , uzyskać wyjaśnienia , składać wnioski i uwagi w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie pod adresem : Koniecpol ul. Chrząstkowa 8 pokój nr 18 ,
- informacja o powyższym wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie pozwoleń na budowę pod numerem 3 i w biuletynie BIP .

Otrzymuje :

1. Inwestor
2. UMiG Koniecpol – 3 egzemplarze celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i w miejscu zwyczajowo przyjętym
3. Właściciele działek sąsiednich wg załącznika nr 1 do obwieszczenia
4. Starostwo powiatowe w Częstochowie - 2 egzemplarze – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
5. a/a