artykuł nr 1

Obwieszczenie dot. zawiadomienia zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania dowodowego i wyjaśniającego, dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Koniecpol, jedn.ewid. Koniecpol Miasto, oznaczoną jako działka nr 1508 k.m. 28 o pow. 0,0245 ha.