artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 687/2021ZARZĄDU POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGOz dnia 29 października 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Częstochowskiego w 2022 roku.