artykuł nr 1

Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania dowodowego i wyjaśniającego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Poczesna, obręb Zawodzie, oznaczoną jako działka nr 570/2 k.m. 9,6 o pow. 0,0026 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Poczesna.