artykuł nr 1

Informacja o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, w trybie przepisu art. 124 ust. 1 i 2, w związku z przepisem art. 124a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2021, poz. 1899), sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w rozumieniu przepisu art. 113 ust. 6 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami) oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 576 obręb Kamienica Polska, jednostka ewidencyjna Gmina Kamienica Polska, celem realizacji inwestycji celu publicznego związanej z modernizacją napowietrznej linii energetycznej 15kV relacji Poraj - Kamienica Polska oraz wymianą istniejącego stanowiska słupowego.