artykuł nr 1

Obwieszczenie dot. zawiadomienia pani Klaudii Kozieł (c. Andrzeja, Elżbiety), że prowadzone jest postępowanie, dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego, położoną w obrębie Biskupice jedn. ewid. Olsztyn, oznaczoną jako działka nr 363/9 k.m. 8 o pow. 0,0010 ha.