artykuł nr 56

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa i gminnych położonych w miejscowości Nierada, gmina Poczesna

artykuł nr 57

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu oraz na zrzut wody ze stawu do rzeki Białka Lelowska, obręb Biała Wielka, gmina Lelów.

artykuł nr 58

Projekt z dnia 30.08.2016 r. Uchwały Nr ... Rady Powiatu w Częstochowie z dnia ... w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby niebędące obywatelami polskimi za naukę w publicznych szkołach oraz za kształcenie w formie pozaszkolnej kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonych przez Powiat Częstochowski

artykuł nr 59

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1038, położonej w gminie Koniecpol, obręb ewidencyjny Koniecpol Stary

artykuł nr 60

Decyzja o działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Radoszewnica, jednostka ewidencyjna Koniecpol Gmina, które stanowiły mienie gromadzkie