artykuł nr 86

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz zebraniu materiału dowodowego w sprawie, prowadzonej w trybie przepisu art. 128 ust. 4 w związku z przepisem art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2020, poz. 1990), dot. ustalenia odszkodowania w związku z uprzednio wydaną decyzją ograniczającą sposób korzystania z części nieruchomości stanowiącej własność Pani Anity Zych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 31/2, 33/2 i 301/2, położonej w obrębie Skrajnica gm. Olsztyn, w celu realizacji przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii 220 kV Joachimów - Łagisza/Wrzosowa”.

artykuł nr 87

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości działki numer 229/1 obręb ewidencyjny Nowa Wieś, gm. Dąbrowa Zielona

artykuł nr 88

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Częstochowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

artykuł nr 89

Zawiadomienie o wydaniu, na podstawie przepisu art. 128 ust. 4 w związku z przepisem art. 124 ust. 4, art. 129 ust. 5 pkt 1, art. 130, art. 132 ust. 1a, 2, 3 i 6, art. 133 pkt 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzji Starosty Częstochowskiego z dnia 19.08.2021 r. nr GN.6853.117.2020.MK ustalającej odszkodowanie z tytułu ograniczenia decyzją Starosty Częstochowskiego z dnia 02.03.2020 r. nr GN.6853.36.2019.MK sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki nr nr 491, 636, położonej w obrębie Olsztyn gm. Olsztyn, w celu realizacji przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przedsięwzięcia pn „Modernizacja linii 220 kV Joachimów - Łagisza/Wrzosowa”.

artykuł nr 90

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Częstochowskiego nr GN.6853.36.2021.MK z dnia 12.08.2021 r. o ograniczeniu, w trybie przepisu art. 124 ust. 1 i 2, w związku z przepisem art. 124a i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2020, poz. 1990), sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych jako działki numerami ewidencyjnymi 260 i 611/2 obręb Brzózka, jednostka ewidencyjna Blachownia Miasto, poprzez udzielenia zezwolenia Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie- Oddział w Częstochowie, na przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej SN-15kV relacji Brzózka -Dźbów.