artykuł nr 26

Uchwała Nr 707/2021 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Częstochowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

artykuł nr 27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 1217/2 z działkami nr 1212, 1213, 1215, 1216, 1221, 1222 położonymi w obrębie ewidencyjnym Koniecpol gm. Koniecpol

artykuł nr 28

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 487 położonej w obrębie ewidencyjnym Jamki gm. Konopiska

artykuł nr 29

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zawiadamia się, że w dniu 19.11.2021r. na wniosek Wójta Gminy Olsztyn, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, została wydana decyzja nr 5/2021/ZRID o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Krasawa”, gm. Olsztyn. Zakres planowanej inwestycji - działki o nr ewidencyjnych: obręb ewid. Krasawa; jedn. ewid. Olsztyn - dz. nr ewid.: 59 k.m.3; 101 k.m.3; 187 k.m.5; 199 k.m.5. oraz działki z podziału (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem): obręb ewid. Krasawa; jedn. ewid. Olsztyn - dz. nr ewid. 199/1 k.m.5 (199 k.m.5). Nieruchomości lub ich części, które planowane były do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem): obręb ewid. Krasawa; jedn. ewid. Olsztyn - dz. nr ewid.: 199/1 k.m.5 (199 k.m.5).

artykuł nr 30

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Nadleśnictwu Koniecpol pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów kredy górnej otworem studziennym zlokalizowanym na terenie szkółki leśnej Leśnictwa Małachów w Nakle gm. Lelów