artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem do wykorzystania na potrzeby rolnicze

artykuł nr 2

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych. ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 491 obręb Olbrachcice gm. Dąbrowa Zielona z działkami sąsiednimi.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr : 707, 706, 1613, 1614/1, 1614/2, 1722, 1767, 1777, 1807/2 - obręb Mokrzesz gm. Mstów oraz 167, 169, 170, 171, 344, 346, 347 - obręb Wola Mokrzeska gm. Przyrów.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wydania postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania, dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, polegające na piętrzeniu wód rz. Pilicy w km 255+360 jej biegu, pobór wód rz. Pilicy oraz ich pobór i wykorzystanie dla hodowli ryb w gospodarstwie rybackim Okołowice gm. Koniecpol.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki numer 521 z działkami nr: 522, 2769, 399/2 obręb Kłomnice gm. Kłomnice