artykuł nr 1

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 


Naczelnik Wydziału

Anna Widerska-Kowalczyk

pok. nr 10             tel. (0-34) 32-29-145

email: ab@czestochowa.powiat.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

Agata Chmielowska

  pok. nr 15            tel. (0-34) 32-29-147

 

 

SEKRETARIAT:

     pok.11                tel. (0-34) 32-29-145

                                   

 Wydział prowadzi sprawy dotyczące nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego.

1. Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z:

1) sprawowaniem kontroli w zakresie zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
2) sprawowaniem nadzoru w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
3) sprawowaniem nadzoru i kontroli:
a) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
4) kontrolowaniem posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,
5) opiniowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
6) uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
7) zatwierdzaniem planów zagospodarowania terenu oraz rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno - budowlanych projektów,
8) zatwierdzaniem pod względem urbanistyczno - architektonicznym projektów pomników i innych dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do umieszczania w miejscach publicznych, a wpływających na wygląd obiektów budowlanych,
9) przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego,
10) wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji zatwierdzających projekty budowlane,
11) przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora,
12) orzekaniem o utracie ważności pozwolenia na budowę,
13) wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
14) przyjmowaniem wniosków zgłoszeniowych na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska albo innymi względami interesu społecznego,
15) poświadczaniem oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dot. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wydawanych wykonawcy dla celów podatku od towarów i usług,
16) wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, że dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym,
17) wydawaniem zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
18) prowadzeniem spraw w zakresie dróg publicznych z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich, polegających na:
a) nadzorze nad przestrzeganiem przepisów w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska oraz warunkami bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych i przy wykonywaniu robót i utrzymaniu obiektów budowlanych,
b) badaniu zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach określonych przepisami szczególnymi,
19) współpracą z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

2. Nieodpłatne przekazywanie bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie kopii wydanych decyzji o:
1) pozwoleniu na budowę,
2) pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

3. Zadania z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego wykazanych w ust. 1 pkt 1 – 19 dla gmin: Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Lelów i Przyrów realizuje Oddział Zamiejscowy Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

 

 

Pracownicy:

 

Agata Chmielowska - Zastępca Naczelnika Wydziału

- sprawy architektoniczno-budowlane

  (gminy: Konopiska, Mstów, Starcza)

  pok. nr 15 tel. (0-34) 32-29-147

 

Magdalena Dudek - Ułamek   - główny specjalista

- drogi

- instalacje gazowe

pok. nr 14 tel. (0-34) 32-29-129 

 

Piotr Jędrzejczyk - główny specjalista

- sprawy architektoniczno-budowlane

  (gminy: Lelów, Olsztyn)

  pok. nr 16 (śr, czw, pt)  tel. (0-34) 32-29-206

 

Ewa Radkowska – główny specjalista 

- sprawy architektoniczno-budowlane 

  pok. nr 15  tel.  (0-34) 32-29-147

 

Krzysztof Gębski – inspektor

- sprawy architektoniczno-budowlane

  (gminy: Blachownia, Kłomnice, Koniecpol, Kruszyna)

  pok. nr 13 tel. (0-34) 32-29-213

 

Mariola Juszczyk – inspektor

- sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne i gazowe

  pok. nr 14 tel. (0-34) 32-29-129

 

Katarzyna Kokoszka – inspektor

- instalacje gazowe

pok. nr 13     tel. (0-34) 32 29 213

 

Agnieszka Banaszkiewicz - podinspektor

- sprawy organizacyjne

- obsługa BIP

- archiwum

  pok. nr 12                   tel. (0-34) 32-29-146

 

Dariusz Bojanowski – podinspektor

- obsługa sekretariatu

- wydawanie dzienników budowy

  pok. nr 12   tel. (0-34) 32-29-146

 

Małgorzata Kosętka - podinspektor

- sprawy architektoniczno-budowlane

  (gminy: Janów, Mykanów, Rędziny)

  pok. nr16                     tel. (0-34) 32-29-206

 

Tomasz Matuszczyk - podinspektor

- sieci i instalacje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

- instalacje gazowe

  pok. nr 17   tel. (0-34) 32-29-205

 

Magdalena Skrobek - podinspektor

- sprawy architektoniczno-budowlane

  (gminy: Dąbrowa Zielona, Kamienica Polska, Poczesna, Przyrów)

  pok. nr 17    tel. (0-34) 32-29-205

 

Beata Gieroń - pomoc administracyjna

- Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń

  pok. nr 12     tel. (0-34) 32-29-207

 

Joanna Grycner - pomoc administracyjna

- obsługa sekretariatu

  pok. nr 11    tel. (0-34) 32-29-145

 

Piotr Jamrozik - pomoc administracyjna

- pomoc administracyjna

  pok. nr 12    tel. (0-34) 32-29-207

 

 

 

 

 

 

Konto opłaty skarbowej od załatwianych spraw w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej:

na rzecz Urzędu Miasta Częstochowy
Bank Handlowy S.A.  40 1030 1104 0000 0000 9325 1000 

 

 

 

Wnioski:

 

e-wnioski

Zachęcamy do wypełniania i przesyłania wniosków w sposób elektroniczny przy użyciu generatora umieszczonego na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ . 

Wypełniony wniosek zatwierdza się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym i przesyła do organu administracji architektoniczno-budowlanej za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.

Elektroniczny obieg dokumentów jest bezpieczny, ekologiczny, ułatwi pracę nie tylko inwestorom, architektom, inżynierom, ale również urzędnikom.

 

wnioski do pobrania

Wypełnione wnioski w wersji papierowej wraz z załącznikami składa się bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Częstochowie (aktualnie ze względu na sytuację epidemiczną przed wejściem głównym do urzędu wystawiona jest zabezpieczona skrzynka pocztowa przeznaczona do składania wniosków) lub przesyła drogą pocztową.

Wypełnione wnioski można zeskanować i przesłać w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa https://epuap.gov.pl .

Załączniki:
1. Klauzula informacyjna RODO67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5231 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3. Oświadczenie inwestora - budynki mieszkalne jednorodzinne do 70m138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie właściciela nieruchomości dotyczące przydomowej oczyszczalni ścieków83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
5. Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1155 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
6. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę PB-9141 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
7. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego PB-8155 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
8. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę PB-7149 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
9. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3141 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
10. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości PB-14145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
11. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
12. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych PB-2143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
13. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-2a153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
14. Zgłoszenie rozbiórki PB-4157 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
15. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części PB-18150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
16. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu PB-11143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
17. Wniosek o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali 204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
18. Informacja uzupełniająca130 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
19. Uzupełnienie88 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
20. Opis obiektu48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
21. Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę.84 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
22. Pełnomocnictwo113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
23. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 234 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
24. Wniosek o wydanie dziennika budowy194 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
25. Podanie o wydanie kopii lub uwierzytelnionej kopii dokumentu91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer