artykuł nr 1

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 


Naczelnik Wydziału

Anna Widerska-Kowalczyk

pok. nr 10             tel. (0-34) 32-29-145

email: ab@czestochowa.powiat.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

Agata Chmielowska

  pok. nr 15            tel. (0-34) 32-29-147

 

 

SEKRETARIAT:

     pok.11                tel. (0-34) 32-29-145

                                   

 Wydział prowadzi sprawy dotyczące nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego.

1. Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z:

1) sprawowaniem kontroli w zakresie zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
2) sprawowaniem nadzoru w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
3) sprawowaniem nadzoru i kontroli:
a) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
4) kontrolowaniem posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,
5) opiniowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
6) uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
7) zatwierdzaniem planów zagospodarowania terenu oraz rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno - budowlanych projektów,
8) zatwierdzaniem pod względem urbanistyczno - architektonicznym projektów pomników i innych dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do umieszczania w miejscach publicznych, a wpływających na wygląd obiektów budowlanych,
9) przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego,
10) wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji zatwierdzających projekty budowlane,
11) przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora,
12) orzekaniem o utracie ważności pozwolenia na budowę,
13) wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
14) przyjmowaniem wniosków zgłoszeniowych na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska albo innymi względami interesu społecznego,
15) poświadczaniem oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dot. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wydawanych wykonawcy dla celów podatku od towarów i usług,
16) wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, że dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym,
17) wydawaniem zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
18) prowadzeniem spraw w zakresie dróg publicznych z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich, polegających na:
a) nadzorze nad przestrzeganiem przepisów w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska oraz warunkami bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych i przy wykonywaniu robót i utrzymaniu obiektów budowlanych,
b) badaniu zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach określonych przepisami szczególnymi,
19) współpracą z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

2. Nieodpłatne przekazywanie bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie kopii wydanych decyzji o:
1) pozwoleniu na budowę,
2) pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

3. Zadania z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego wykazanych w ust. 1 pkt 1 – 19 dla gmin: Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Lelów i Przyrów realizuje Oddział Zamiejscowy Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

 

 

Pracownicy:

 

Agata Chmielowska - Zastępca Naczelnika Wydziału

- sprawy architektoniczno-budowlane (gminy: Konopiska, Mstów, Starcza)

  pok. nr 15 tel. (0-34) 32-29-147

 

Ewa Radkowska – główny specjalista

- sprawy architektoniczno-budowlane 

  pok. nr 15  tel.  (0-34) 32-29-147

 

Magdalena Dudek-Ułamek – inspektor

- drogi

- instalacje gazowe

pok. nr 14 tel. (0-34) 32-29-129   

 

Krzysztof Gębski – inspektor

- sprawy architektoniczno-budowlane (gminy: Blachownia, Kłomnice, Koniecpol, Kruszyna)

  pok. nr 13 tel. (0-34) 32-29-213

 

Piotr Jędrzejczyk – inspektor

- sprawy architektoniczno-budowlane (gminy: Lelów, Olsztyn)

  pok. nr 16 (Śr, Czw, Pt)  tel. (0-34) 32-29-206

 

Mariola Juszczyk – inspektor

- sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne i gazowe

  pok. nr 14 tel. (0-34) 32-29-129

 

Katarzyna Kokoszka – inspektor

- instalacje gazowe

pok. nr 13     tel. (0-34) 32 29 213

 

Agnieszka Banaszkiewicz - podinspektor

- sprawy organizacyjne

- obsługa BIP

- archiwum

  pok. nr 12                   tel. (0-34) 32-29-146

 

Dariusz Bojanowski – podinspektor

- obsługa sekretariatu

- wydawanie dzienników budowy

  pok. nr 12   tel. (0-34) 32-29-146

 

Małgorzata Kosętka - podinspektor

- sprawy architektoniczno-budowlane (gminy: Janów, Mykanów, Rędziny)

  pok. nr16                     tel. (0-34) 32-29-206

 

Tomasz Matuszczyk - podinspektor

- sieci i instalacje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

- instalacje gazowe

  pok. nr 17   tel. (0-34) 32-29-205

 

Magdalena Skrobek - podinspektor

- sprawy architektoniczno-budowlane (gminy: Dąbrowa Zielona, Kamienica Polska, Poczesna, Przyrów)

  pok. nr 17    tel. (0-34) 32-29-205

 

Beata Gieroń - pomoc administracyjna

- Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń

  pok. nr 12     tel. (0-34) 32-29-207

 

Joanna Grycner - pomoc administracyjna

- obsługa sekretariatu

  pok. nr 11    tel. (0-34) 32-29-145

 

Piotr Jamrozik - pomoc administracyjna

- pomoc administracyjna

  pok. nr 12    tel. (0-34) 32-29-207

 

 

 

 

 

 

Konto opłaty skarbowej od załatwianych spraw w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej:

na rzecz Urzędu Miasta Częstochowy
Bank Handlowy S.A.  40 1030 1104 0000 0000 9325 1000 

 

 

 

Wnioski:

 

e-wnioski

Zachęcamy do wypełniania i przesyłania wniosków w sposób elektroniczny przy użyciu generatora umieszczonego na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ . 

Wypełniony wniosek zatwierdza się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym i przesyła do organu administracji architektoniczno-budowlanej za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.

Elektroniczny obieg dokumentów jest bezpieczny, ekologiczny, ułatwi pracę nie tylko inwestorom, architektom, inżynierom, ale również urzędnikom.

 

wnioski do pobrania

Wypełnione wnioski w wersji papierowej wraz z załącznikami składa się bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Częstochowie (aktualnie ze względu na sytuację epidemiczną przed wejściem głównym do urzędu wystawiona jest zabezpieczona skrzynka pocztowa przeznaczona do składania wniosków) lub przesyła drogą pocztową.

Wypełnione wnioski można zeskanować i przesłać w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa https://epuap.gov.pl .

Załączniki:
1. Klauzula informacyjna RODO 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 231 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
3. Oświadczenie inwestora - budynki mieszkalne jednorodzinne do 70m 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
4. Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1 155 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę PB-9 142 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
6. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego PB-8 155 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
7. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę PB-7 149 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
8. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3 142 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
9. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości PB-14 290 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
10. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 197 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
11. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych PB-2 142 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
12. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-2a 153 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
13. Zgłoszenie rozbiórki PB-4 157 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
14. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części PB-18 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
15. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu PB-11 145 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
16. Wniosek o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali 204 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
17. Informacja uzupełniająca 130 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
18. Uzupełnienie 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
19. Opis obiektu 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
20. Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę. 84 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
21. Pełnomocnictwo 113 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
22. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 234 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
23. Wniosek o wydanie dziennika budowy 194 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
24. Podanie o wydanie kopii lub uwierzytelnionej kopii dokumentu 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer