artykuł nr 1

Nagrody Starosty Częstochowskiego dla uzdolnionych uczniów.

Nagrody Starosty Częstochowskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Kandydat do nagrody powinien spełnić następujące warunki:

 • w poprzednim roku szkolnym był uczniem co najmniej klasy IV szkoły podstawowej,
 • posiada miejsce zamieszkania na terenie powiatu częstochowskiego,
 • w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 z zajęć edukacyjnych wyodrębnionych na świadectwie jako obowiązkowe oraz dodatkowe osiągnięcia w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

a)  nauka – w poprzednim roku szkolnym zajął I miejsce w konkursie, turnieju lub olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim lub co najmniej III miejsce na wyższych szczeblach, 

b)  kultura – w poprzednim roku szkolnym zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursach artystycznych (np. muzyka, taniec, śpiew, plastyka itd.) rangi międzynarodowej,

c)  sport – w poprzednim roku szkolnym zajął co najmniej IV miejsce w finałach mistrzostw Polski w dyscyplinach sportowych, których organizatorem jest polski związek sportowy.

 I. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym art. 12 pkt. 11  (Dz. U. 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.). 
 • Uchwała nr XXXI/245/2018 Rady Powiatu  Częstochowskiego z dnia 21 czerwca 2018 r.
 • Uchwała nr XXXII/251/2018 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 13 września 2018 r.

 II. Wymagane wnioski

 • Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Częstochowskiego - wzór w załączeniu.

III. Wymagane załączniki

 • Kopia dokumentów potwierdzający udział w konkursach, turniejach lub olimpiadach
  na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
 • Kopia świadectwa szkolnego.

IV. Terminy

 • Składanie wniosków w kancelarii Starostwa Powiatowego w Częstochowie (pokój nr 3) 
  do dnia 15 października.
 • Rozpatrzenie wniosków nastąpi do dnia 30 października.

V. Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Sobieskiego 9 tel.: 34 322 91 41

w godz. - poniedziałek, środa, czwartek: 7.00-15.00,
- wtorek: 7.00-16.00, - piątek: 7.00-14.00  

VI. Jednostka odpowiedzialna

VII. Tryb odwoławczy

 • Brak

 VIII. Uwagi

 • Wniosek składają rodzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni kandydat.
 • Informacja dla wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych  -  w załączeniu.