artykuł nr 1

Wniosek o zgodę Starosty Częstochowskiego na zbycie nieruchomości w trakcie scalania gruntów

artykuł nr 2

Wzór wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym w wyniku zakończenia postępowania scaleniowego na obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków, gmina Kłomnice

artykuł nr 3

Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę w treści decyzji Starosty Częstochowskiego z dnia 12.08.2021r., nr GN.042.3.3.2018.JD zatwierdzającej projekt scalenia gruntów obrębu Lubojna, Lubojenka, gmina Mykanów

artykuł nr 4

Zawiadomienie o terminie prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową, wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wraz z odwodnieniem oraz przepustów na obiekcie Widzów gmina Kruszyna.

artykuł nr 5

Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę w treści decyzji Starosty Częstochowskiego z dnia 19.10.2021r., nr GN.042.4.2.2018.JD zatwierdzającej projekt scalenia gruntów obrębu Widzów gmina Kruszyna