artykuł nr 1

Zawiadomienie o wstrzymaniu obrotem nieruchomościami na obiekcie scaleniowym Widzów gmina Kruszyna

artykuł nr 2

Informacja o wstrzymaniu wydawania zgód na obrót nieruchomościami w trakcie scalania gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka Gmina Mykanów

artykuł nr 3

Wniosek o zgodę Starosty Częstochowskiego na zbycie nieruchomości w trakcie scalania gruntów

artykuł nr 4

Wzór wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym w wyniku zakończenia postępowania scaleniowego na obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków, gmina Kłomnice

artykuł nr 5

Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia gruntów obrębu Widzów gmina Kruszyna oraz warunki objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów.