artykuł nr 1

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Częstochowskiego nr GN.6853.33.2021.MK z dnia 10 grudnia 2021 r. o ograniczeniu, w trybie przepisu art. 126 ust. 1, 2, 5, 8 i 10 w związku z art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2021, poz. 1899), sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej współwłasność w ? części Pani Barbary Bukowskiej i w ? części następców prawnych Sławomira Kwiatkowskiego, oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 437, położonej w obrębie ewidencyjnym Łysiny, gmina Koniecpol, w celu wykonania prac służących zapobieżeniu powstania znacznej szkody związanych z usunięciem awarii linii elektroenergetycznej 220kV relacji Joachimów - Kielce.