artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 88, położonej w obrębie ewidencyjnym Mełchow, gmina Lelów

artykuł nr 2

Postępowanie administracyjne dla obiektu stawowego "Okołowice" w miejscowości Okołowice, gmina Koniecpol, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Pilicy

artykuł nr 3

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej , sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompowni ścieków wraz  z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych punktów ujawnionych w ewidencji gruntów dz. 5930/2 Koniecpol.

artykuł nr 5

Konkurs ofert na demontaż pojazdów