artykuł nr 71

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego o wydaniu w dniu 23 września 2021 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzji nr GN.6853.114.2020.MK ustalającej odszkodowanie na rzecz Pani Anity Zych z tytułu ograniczenia decyzją Starosty Częstochowskiego z dnia 2 marca 2020 r. nr GN.6853.81.2019.MK sposobu korzystania z części nieruchomości stanowiącej własność w/w, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 31/2, 33/2 i 301/2, położonej w obrębie Skrajnica gm. Olsztyn, w celu realizacji przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii 220 kV Joachimów - Łagisza/Wrzosowa”.

artykuł nr 72

Obwieszczenie Starosty Powiatu Częstochowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Poczesna - 42-262 Poczesna, ul. Wolności 2 - reprezentowanej przez Wójta Gminy P. Krzysztofa Ujmę, postępowanie w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nierada, ul. Górska i Pusta - gmina Poczesna - obręb ewidencyjny (0010) Nierada - do realizacji na działkach nr ewid. : 800; 707/2; 708/4; 708/7; 709/6; 709/9; 710/7; 710/10; 710/3; 711/2; 712/2; 713/2; 714/4; 714/7; 715/4; 716/2; 717/5; 717/8; 717/3; 718/4; 718/7; 719/1; 719/8; 721/2; 720; 722/2; 723/4; 723/7; 725/5; 725/8; 726/6; 728/4; 728/7; 729/4; 731/6.

artykuł nr 73

Obwieszczenie Starosty Powiatu Częstochowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Olsztyn w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Krasawa”, gm. Olsztyn. Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych: obręb ewid. Krasawa; jedn. ewid. Olsztyn - dz. nr ewid.: 59 k.m.3; 101 k.m.3; 187 k.m.5; 199 k.m.5. oraz na działkach, które powstały z podziału (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem): obręb ewid. Krasawa; jedn. ewid. Olsztyn - dz. nr ewid. 199/1 k.m.5 (199 k.m.5). Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem): obręb ewid. Krasawa; jedn. ewid. Olsztyn - dz. nr ewid.: 199/1 k.m.5 (199 k.m.5).

artykuł nr 74

Uchwała Nr 663/2021 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 15 września 2021r. w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

artykuł nr 75

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 292/1 z działkami sąsiednimi w miejscowości Słowik gm. Poczesna