artykuł nr 1

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej , sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompowni ścieków wraz  z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol