artykuł nr 1

WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

artykuł nr 2

Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Wydziale Organizacji, Strategii i Informacji Publicznej

artykuł nr 3

Konkurs ofert na realizacje programów zdrowotnych w 2006 roku.

Ogłoszenie otwartego  konkursu  ofert  na realizację  programów  zdrowotnych w 2006 r.

Treść ogłoszenia

Ogłoszona zostaje 1 edycja otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych w 2006 roku.

Programy zdrowotne realizowane będą w zakresie:
- promocji i profilaktyki zdrowia,
Wysokość środków przeznaczona na programy zdrowotne w ramach niniejszego konkursu - 150.000 zł.

Przedmiotowy zakres programów zdrowotnych:

I -Profilaktyka  schorzeń  układu  krążenia   i  chorób  metabolicznych

Wysokość środków finansowych przeznaczona z budżetu powiatu na realizację programu - 35.000 zł.

II. Profilaktyka i  badania  przesiewowe  chorób   narządu  ruchu

Wysokość środków finansowych przeznaczona z budżetu powiatu na realizację programu - 25.000 zł.

III.   Badania  przesiewowe  chorób  naczyń,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  układu  żylnego

Wysokość środków finansowych przeznaczona z budżetu powiatu na realizację programu - 20.000 zł.

IV. Badania  przesiewowe  schorzeń  piersi

Wysokość środków finansowych przeznaczona z budżetu powiatu na realizację programu - 20.000 zł.

V.  Profilaktyka  raka  szyjki  macicy

Wysokość środków finansowych przeznaczona z budżetu powiatu na realizację programu - 35.000 zł.

VI. Profilaktyka  schorzeń  skoliotycznych   kręgosłupa    wieku  dziecięcego

Wysokość środków finansowych przeznaczona z budżetu powiatu na realizację programu - 15.000 zł.

Oferty  należy  składać  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  4  września  2006r do  godz. 15.30  w  kancelarii  Starostwa  Powiatowego  w  Częstochowie  przy  ul. Sobieskiego  9,  42-200 Częstochowa, pok. 101,  na  formularzu  wg. wzoru  stanowiącego  załącznik  do  niniejszego  ogłoszenia  lub  przesłać  drogą  pocztową  na w/w  adres ( o  terminie  wpływu  nie  decyduje  data  stempla  pocztowego  lecz  data  wpływu  oferty w  terminie  do  4  września  2006 roku) do  kancelarii  Starostwa  Powiatowego.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji szkła

artykuł nr 5

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji szkła