artykuł nr 11

Ogłoszenie pierwszego przetargu, ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

artykuł nr 12

Obwieszczenie dot. wyłożenia projektu ustalenia klasyfikacji w działce nr 1051, w obrębie ewidencyjnym Malice gm Blachownia.

artykuł nr 13

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Częstochowskiego nr GN.6853.33.2021.MK z dnia 10 grudnia 2021 r. o ograniczeniu, w trybie przepisu art. 126 ust. 1, 2, 5, 8 i 10 w związku z art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2021, poz. 1899), sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej współwłasność w ? części Pani Barbary Bukowskiej i w ? części następców prawnych Sławomira Kwiatkowskiego, oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 437, położonej w obrębie ewidencyjnym Łysiny, gmina Koniecpol, w celu wykonania prac służących zapobieżeniu powstania znacznej szkody związanych z usunięciem awarii linii elektroenergetycznej 220kV relacji Joachimów - Kielce.

artykuł nr 14

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Częstochowskiego nr GN.6853.70.2021.AO z dnia 10 grudnia 2021 r. o odmowie wszczęcia postępowania, na podstawie art. 115 ust. 4, art. 124 ust. 1, art.124a oraz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2021, poz. 1899), w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 136 obręb Małusy Wielkie gm. Mstów, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, na założenie i przeprowadzenie na tej nieruchomości odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach zadania pn. „Gazyfikacja miejscowości Małusy Małe, Małusy Wielkie i Kobyłczyce”.

artykuł nr 15

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi dla działki nr 227 z działkami sąsiednimi numer 226, 230 obręb Zbyczyce gm Lelów